1. 预备式  yu bei shi  32.下势  xia shi  64.下势  xia shi
2. 左懒扎衣  zuo lan zha yi  33.纭手  yun shou  65.更鸡独立  geng ji du li
3. 右懒扎衣  you lan zha yi  34.单鞭  dan bian  66.左倒撵猴  zuo dao nian hou
4. 单鞭  dan bian  35.提手上势  ti shou shang shi  67.右倒撵猴  you dao nian hou
5. 提手上势  ti shou shang shi  36.高探马  gao tan ma  68.左倒撵猴  zuo dao nian hou
6. 白鹅亮翅  bai e liang shi  37.左伏虎势  zuo fu hu shi  69.右倒撵猴  you dao nian hou
7. 搂膝拗步  lou xi ao bu  38.右起脚  you qu jiao  70.手挥琵琶势  shou hui pi pa shi
8. 手挥琵琶势  shou hui pi pa shi  39.右伏虎势  you fu hu shi  71.白鹅亮翅  bai e liang shi

9. 搂膝拗步

    拗步

 lou xi ao bu

 aou bu

 40.左起脚  zuo qi jiao  72.搂膝拗步  lou xi ao bu
10.手挥琵琶势
       左上步
       右上步

 shou hui pi pa shi

 zuo shang bu

 you shang bu

 41.转身蹬脚  zhuan shen deng jiao  73.手挥琵琶势  shou hui pi pa shi
 11.上步搬揽捶  shang bu ban lan chui  42.单鞭  dan bian  74.按势  an shi
 12.如封似闭  ru feng si be  43.践步打捶  jian bu da chui  75.青龙出水  qing long chu shui
 13.抱虎推山  bao hu tui shan  44.翻身二起  fan shen er qi  76.翻身  fan shen
 14.手挥琵琶势  shou hui pi pa shi

 45.披身

        翘竹笼

 pi shen

 quao zhu long

 77.三甬背  san yong bei
 15.右懒扎衣  you lan zha yi  46.退步踢脚  tui bu ti jiao  78.单鞭  dan bian 
 16.单鞭  dan bian  47.转身蹬脚  zhuan shen deng jiao  79.下势  xia shi
 17.提手上势  ti shou shang shi  48.上步搬揽捶  shang bu ban lan chui  80.纭手  yun shou
 18.肘底看捶  zhou di kan shui  49.如封似闭  ru feng si bi  81.单鞭  dan bian
 19.左倒撵猴  zuo dao nian hou  50.抱虎推山  bao hu tui shan  82.提手上势  ti shou shang shi
 20.右倒撵猴  you dao nian hou  51.手挥琵琶势  shou hui pi pa shi  83.高探马  gao tan ma
 21.左倒撵猴  zuo dao nian hou  52.右懒扎衣  you lan zha yi  84.对心掌  dui xin zhang
 22.右倒撵猴  you dao nian hou  53.斜单鞭  xie dan bian  85.转身十字摆连  zhuan shen shi zi bai lian
 23.手挥琵琶势  shou hui pi pa shi  54.下势  xia shi  86.上步指膛捶  shang bu zi tang qui
 24.白鹅亮翅  bai e liang shi  55.野马分鬃  ye ma fen zong  87.右懒扎衣  you lan zha yi
 25.搂膝拗步  lou xi ao bu  56.单鞭  dan bian  88.单鞭  dan bian
 26.手挥琵琶势  shou hui pi pa shi  57.玉女穿梭  yu nu chuan shuo  89.下势  xia shi
 27.按势  an shi  58.手挥琵琶势  shou hui pi pa shi  90.上步七星  shang bu qi xing
 28.青龙出水  qing long chu shui  59.右懒扎衣  you lan zha yi  91.退步跨虎  tui bu kau hu
 29.翻身  fan shen  60.单鞭  dan bian  92.转脚摆连  zhuan jiao bai lian
 30.三甬背  san yong bei  61.下势  xia shi  93.弯弓射虎  wan gong she hu
 31.单鞭  dan bian  62.纭手  yun shou  94.双抱捶  shuang bao chui
     63.单鞭  dan bian  95.手挥琵琶势  shou hui pi pa shi
         96.收式  shou shi