The Thirteen foundations of Wu (Hao) Taichiquan

 

The thirteen requirements as explained by master Li Wei Ming consist of thirteen requirements, namely:

1. 涵 胸 ; hán xiōng
2. 拔 背 ; bá bèi
3. 提 頂 ; tí dĭng
4. 沉 肘 ; chén zhŏu
5. 松 肩 ; sōng jiān
6. 吊 襠 ; diào dăng
7. 裹 襠 ; guŏ dăng
8. 護 肫 ; hù zhūn
9. 尾 闾 正中 ; wĕi lǘ zhèng zhōng
10. 氣 沉 丹 田; qì chén dān tiá
11. 腾挪 ; téng nuó
12. 闪 战 ; shăn zhàn
13. 虚 实 分 清 ; xū shí fēn qīng